مانده ام در کوچه های بی کسی ...

سنگ قبرم را نمیسازد کسی...

سوختم خاکسترم را باد برد...

بهترین دوستم مرا از یاد برد...!