این روزا عشق آدما مثل عروسک بازیه
آخر قصه ها همش حرف خداحافظیه
دیگه کسی تو کوچه ها شعرو غزل نمی خونه
نگاه هیچکی تا ابد به قاب در نمی مونه
این روزا رسم آدما رفتن و برنگشتنه
ساده ترین کار همه از همدیگه گذشتنه
این روزا کار عاشقا گریه و چشم به راهیه
جرم و گناه همشون گناه بی گناهیه...
این روزا عشق و عاطفه فقط مال تو قصه هاست

حیدرزاده