آفتابگردان دنبال خورشید می گشت ، ناگهان ستاره ای چشمک زد..آفتابگران سرش را پایین انداخت! ‏آری...گلها هیچ وقت خیانت نمی کنند...!


یک جمله ی خیلی معروف دیگه هم هست که می گه:


بخشندگی را از گل بیاموز، زیرا گل ته کفشی که لگد مالش می کند را هم خوشبو میکند!!!


بهتر ما انسان ها یه کم فداکاری از گل ها بیاموزیم...