دوست تو حاجات بر آورده توست.
او کشتزار توست که در آن با مهر بذر می افشانی و با سپاس درو می کنی.
او سفره تو و اجاق توست.
زیرا با گرسنگی به نزد او می آیی ، و برای آرامش و صفا، او را می جویی.برای یکی از بهترین دوستام که خیلی دوسش دارم و حاضرم جونم براش بدم یه مشکلی پیش امده! تو رو خدا دعا کنید هر چه زودتر مشکلش حل شه !!!

Free Image Hosting at allyoucanupload.com