اگر ایران بجز ویرنسرا نیست
من این ویران سرا را دوست دارم

اگر تاریخ ما افسانه رنگ است
من این افسانه ها را دوست دارم

نوای نای ما گر جانگدازست
من این نای و نوا را دوست دارم

اگر اب و هوایش دلنشین نیست
من این اب و هوا را دوست دارم

بشوق خار و صحراهای خشکش
من این فرسوده پا را دوست دارم

من این دلکش زمین را می پرستم
من این روشن سما را دوست دارم

اگر بر من ز ایرانی رود زور
من این زور ازما را دوست دارم

اگر الوده دامانید اگر پاک
من ای مردم شما را دوست دارم!!!

علیرضا میبدی